Επιχειρήσεις
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


-    Λογιστικές Υπηρεσίες τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά
-    Ενάρξεις, μεταβολές, συγχωνεύσεις, διακοπές, εκκαθαρίσεις ατομικών επιχειρήσεων και εταιριών
-    Σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ)
-    Οργάνωση, επίβλεψη και διεύθυνση εσωτερικού λογιστηρίου επιχείρησης
-    Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων Ιδιωτικών Συμφωνητικών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
-    Συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας σας
-    Σύνταξη και υποβολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων στο ΣΕΠΕ και τον ΟΑΕΔ
-    Απογραφή στο ΙΚΑ καθώς και σε επικουρικά ταμεία, Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ