Ιδιώτες
ΙΔΙΩΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

-    Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων ηλεκτρονικά
-    Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ακίνητης περιουσίας Ε9
-    Υποβολή συμφωνητικών μισθώσεως ακίνητης περιουσίας
-    Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες
-    Έκδοση ειδοποίησης πληρωμής ΕΝΦΙΑ και Ταυτότητας Οφειλής στη Δ.Ο.Υ.
-    Έκδοση εντύπου πληρωμής τελών κυκλοφορίας οχημάτων
-    Αίτηση για όλα τα κοινωνικά επιδόματα
-    Πλήρης διεκπεραίωση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων ομογενών-κατοίκων εξωτερικού