Προσφορές
Λογότυπo του ΕΣΠΑ

Δυνατότητα λήψης των αποφάσεων Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων με Τηλεδιάσκεψη και άλλα πρόσφορα μέσα, έως 30-6-2020

2 Απριλίου 2020

Δυνατότητα λήψης των αποφάσεων Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων με Τηλεδιάσκεψη και άλλα πρόσφορα μέσα, έως 30-6-2020.

α) Δυνατότητα πραγματοποίησης των Συνελεύσεων με τηλεδιάσκεψη

Δυνατότητα και ποιους αφορά

Με την παρ. 2 του τριακοστού τρίτου άρθρου της ΠΝΠ 20.3.2020, δόθηκε η δυνατότητα για την πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της.

Προϋπόθεση

Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Διάρκεια του δυνατότητας

Οι παραπάνω δυνατότητες μπορούν να χρησιμοποιούνται έως τις 30.6.2020.

Προβλέψεις του ν.4548/2018 (αφορά τις Ανώνυμες Εταιρείες)

Υπενθυμίζουμε πως:

(1) βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 120 του ν.4548/2018,
Επί εταιρειών των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι, αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125, και

(2) βάσει των διατάξεων του άρθρου 125 του ν.4548/2018 (αφορά τις Ανώνυμες Εταιρείες), το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.
Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

β) Δυνατότητα λήψης των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων με τηλεδιάσκεψη, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο και δια περιφοράς

Δυνατότητα και ποιους αφορά

Με το τεσσαρακοστό δεύτερο άρθρο την ΠΝΠ 30.3.2020, προστέθηκε νέα παράγραφος 3 στο τριακοστό τρίτο άρθρο της ΠΝΠ 20.3.2020 με την οποία δόθηκε η δυνατότητα, η λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου να πραγματοποιείται και με τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια από τα μέλη τους, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και δια περιφοράς.

Προϋπόθεση

Στις περιπτώσεις αυτές, οι υπογραφές των μελών του συλλογικού οργάνου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Διάρκεια του δυνατότητας

Οι παραπάνω δυνατότητες μπορούν να χρησιμοποιούνται έως τις 30.6.2020.

Προβλέψεις του ν.4548/2018 (αφορά τις Ανώνυμες Εταιρείες)

Υπενθυμίζουμε πως βάσει των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 90 του ν.4548/2018 (αφορά τις Ανώνυμες Εταιρείες), εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη...
Περισσότερα
22 Ιουνίου 2021